Yri­tyk­sem­me laa­jan tuo­rei­den ja pa­kas­tet­tu­jen li­ha- ja ka­la­tuot­tei­den li­säk­si on ti­laa­mal­la saa­ta­vil­la pal­jon hy­viä eri­koi­suuk­sia maa­il­man mark­ki­noil­ta. Han­kin­ta­ka­na­vi­nam­me ovat maan joh­ta­vat liha‑, ka­la­toi­mit­ta­jat ja maa­han­tuo­jat. Laa­ja ver­kos­to, suo­rat yh­tey­det ja toi­mi­van lo­gis­tiik­ka ta­kaa on­nis­tu­neet kul­je­tuk­set no­peas­ti ja var­mas­ti. Tuot­tei­den oi­keaop­pi­nen tur­val­li­nen kä­sit­te­ly, hy­giee­ni­syys ja oi­keat läm­pö­ti­lat ovat asioi­ta, jois­ta em­me tin­gi omas­sa em­me­kä toi­mit­ta­jien toi­min­nas­sa. Tuot­teem­me tu­le­vat luo­tet­ta­vil­ta yh­teis­työ­kump­pa­neil­ta, joil­le olem­me aset­ta­neet tiu­kat vaa­ti­muk­set tuot­tei­den tuo­reu­den, laa­dun ja toi­mi­tus­ten osal­ta. Tuot­tei­den tar­vit­ta­va jat­ko­val­mis­te­lu ta­pah­tuu asiak­kai­den toi­vei­den mu­kai­ses­ti omis­sa EU:n hy­väk­sy­mis­sä asian­mu­kai­sis­sa toimitiloissa.

 

Yri­tyk­sem­me te­kee työ­tä vas­ta­tak­seen tä­män päi­vän keit­tiön tar­pei­siin. Meil­le pal­ve­lu tar­koit­taa jous­ta­vuut­ta ja no­pe­aa rea­goin­tia asiak­kai­den tar­pei­siin ns. täs­mä­pal­ve­lua. Pa­nos­tam­me kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me eri­tyi­ses­ti laa­tuun ja asia­kas­läh­töi­syy­teen. Ha­luam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me tuo­rei­ta ja laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta ar­keen ja juh­laan luo­tet­ta­vas­ti ja jous­ta­vas­ti pe­ril­le toimitettuna.
Par­hais­ta raa­ka-ai­neis­ta syn­ty­vät laa­tu­tuot­teet niin gril­liin, uu­niin kuin suo­raan paistinpannulle.

 

Pit­kä ko­ke­muk­sem­me alal­la ta­kaa van­kan tie­tä­myk­sem­me se­kä li­has­ta et­tä laa­tu­ta­sois­ta sa­moin kuin pa­loit­te­lus­ta, ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta, val­mis­tuk­ses­ta jne. Vas­taam­me mie­lel­läm­me kysymyksiin!