Kattava tuotevalikoima

Kat­ta­vaan tuo­te­va­li­koi­maam­me kuu­lu­vat joh­ta­vien ko­ti­mais­ten tuot­ta­jien kor­kea­ta­soi­sia ja tes­ta­tus­ti tur­val­li­sia li­ha­val­mis­tei­ta. Tuot­teil­lem­me on tun­nuso­mais­ta hy­vä hinta-laatusuhde.

 

Tuo­reen ja pa­kas­te­li­han va­li­koi­mam­me pe­rus­ta­na ovat pit­kä­ai­kei­set yh­teis­työt usei­den eri toi­mit­ta­jien kans­sa Suo­mes­sa ja poh­jois­mais­sa, eri eläin­la­jit, al­ku­pe­rä­maat, laa­tu­ta­sot ym., jot­ta asiak­kai­dem­me on help­po löy­tää it­sel­leen so­pi­vat tuot­teet. Va­kio­tuot­tei­dem­me po­ro, hir­vi sak­san­hir­vi, ank­ka, riis­ta ym. ohel­la et­sim­me, toi­mi­tam­me ja teem­me asiak­kaal­le ti­lauk­ses­ta ja toi­vo­muk­ses­ta mi­tä eri­koi­sim­mat­kin li­ha­her­kut ym­pä­ri maa­il­maa ai­na al­li­gaat­to­ris­ta va­sik­kaan asti.

 

Nauta ja härkä

Vä­li­täm­me ja käy­täm­me omien tuot­tei­dem­me val­mis­tuk­ses­sa pää­sään­töi­ses­ti en­si­luok­kais­ta ko­ti­mais­ta nau­dan­li­haa, jo­ka on han­kit­tu suo­ma­lai­sil­ta luo­tet­ta­vil­ta ja pit­kä­ai­kail­ta tuot­ta­jil­ta ja toi­mit­ta­jil­ta. Va­kio­tuot­tei­dem­me ohel­la toi­mi­tam­me ja teem­me asiak­kaan ti­lauk­ses­ta ja toi­vo­muk­ses­ta mi­tä eri­koi­sim­mat­kin nau­dan­li­ha her­kut. Pa­ka­tuis­sa nau­dan­li­hois­sa nou­da­te­taan EU:n laa­juis­ta vi­ral­lis­ta nau­dan­li­han mer­kin­tä­jär­jes­tel­mää. Eti­ke­tis­tä il­me­nee, et­tä mis­sä li­ha on tuo­tet­tu, teu­ras­tet­tu ja lei­kat­tu. Nau­dan­li­han mer­kin­tä­jär­jes­tel­mäs­tä li­sää tie­toa Fin­food — Li­ha­tie­do­tuk­sen verk­ko­si­vuil­ta. H‑Lihapalvelut voi käyt­tää asiak­kaan pyyn­nös­tä tai ko­ti­mai­sen li­han tiet­ty­jen ru­hon osien saa­ta­vuu­den niuk­kuu­des­ta se­kä hin­ta­ta­so­vaih­te­luis­ta joh­tuen ul­ko­mais­ta li­haa. Ul­ko­mais­ta tuon­ti­li­haa li­haa käy­te­tään ai­noas­taan tark­kaan har­ki­tuis­sa ja mää­ri­tel­lyis­sä tuot­teis­sa ja tuon­ti­li­haan so­vel­le­taan sa­mo­ja laa­tu­vaa­ti­muk­sia kuin kotimaiseenkin.

 • Pa­la­li­hat
 • Jau­he­li­hat
 • Kuu­tio / suikale
 • Pihvit(määräpaino)
 • Esi­kyp­sen­ne­tyt / kyp­sät tuotteet

 

Porsas ja sika

Vä­li­täm­me ja käy­täm­me omien tuot­tei­dem­me val­mis­tuk­ses­sa pää­sään­töi­ses­ti en­si­luok­kais­ta ko­ti­mais­ta vil­ja­por­saan­li­haa, jo­ka on han­kit­tu suo­ma­lai­sil­ta luo­tet­ta­vil­ta ja pit­kä­ai­kail­ta tuot­ta­jil­ta ja toi­mit­ta­jil­ta. Pos­su­jen ruo­kin­nas­sa ei ole käy­tet­ty eläin‑, ka­la­poh­jai­sia tai gee­ni­muun­nel­tu­ja re­hu­ja ei­kä eläin­ras­vo­ja. Va­kio­tuot­tei­dem­me ohel­la toi­mi­tam­me ja teem­me asiak­kaan ti­lauk­ses­ta ja toi­vo­muk­ses­ta mi­tä eri­koi­sim­mat­kin por­saan­li­ha her­kut. H‑Lihapalvelut voi käyt­tää asiak­kaan pyyn­nös­tä tai ko­ti­mai­sen li­han tiet­ty­jen ru­hon osien saa­ta­vuu­den niuk­kuu­des­ta se­kä hin­ta­ta­so­vaih­te­luis­ta joh­tuen ul­ko­mais­ta lihaa.

Ul­ko­mais­ta tuon­ti­li­haa li­haa käy­te­tään ai­noas­taan tark­kaan har­ki­tuis­sa ja mää­ri­tel­lyis­sä tuot­teis­sa ja tuon­ti­li­haan so­vel­le­taan sa­mo­ja laa­tu­vaa­ti­muk­sia kuin kotimaiseenkin.

 • Pa­la­li­hat
 • Jau­he­li­ha
 • Kuu­tio / suikale
 • Pihvit(määräpaino)
 • Esi­kyp­sen­ne­tyt / kyp­sät tuotteet

 

Kana ja Kalkkuna

Vä­li­täm­me Suo­men puh­tais­sa olois­sa kas­va­nei­ta ja kas­va­tet­tu­ja se­kä par­hais­ta tuon­ti­raa­ka-ai­neis­ta val­mis­tet­tu­ja ka­na- ja kalk­ku­na­tuot­tei­ta. Va­li­koi­mis­ta löy­tyy tuo­rei­den tuot­tei­den li­säk­si ka­na- ja kalk­ku­na­pa­kas­teet. Va­kio­tuot­tei­dem­me ohel­la toi­mi­tam­me ti­lauk­ses­ta eri­koi­sim­mat­kin broi­le­ri ja kalk­ku­na her­kut maailmalta.

 • Pa­la­li­hat
 • Jau­he­li­ha
 • Kuu­tio / suikale
 • Esi­kyp­sen­ne­tyt / kyp­sät tuotteet

 

Karitsa ja lammas

Vä­li­täm­me ja käy­täm­me omien tuot­tei­dem­me val­mis­tuk­ses­sa pää­sään­töi­ses­ti en­si­luok­kais­ta ko­ti­mais­ta ja ul­ko­mais­ta lam­paan ja ka­rit­san li­haa. Suu­rin osa suo­ma­lai­ses­ta ka­rit­sas­ta tu­lee poh­jois-suo­men tuot­ta­jil­ta. Ul­ko­mail­ta tuo­tet­tu lam­paan ja ka­rit­san li­ha tu­lee pa­kas­tet­tu­na pää­osin Uu­des­ta-See­lan­nis­ta, Ete­lä-Ame­ri­kas­ta ja Ete­lä-Eu­roo­pas­ta. Va­kio­tuot­tei­dem­me ohel­la toi­mi­tam­me ja teem­me asiak­kaal­le ti­lauk­ses­ta ja toi­vo­muk­ses­ta mi­tä eri­koi­sim­mat­kin her­kut. Ul­ko­mais­ta tuon­ti­li­haa li­haa käy­te­tään ai­noas­taan tark­kaan har­ki­tuis­sa ja mää­ri­tel­lyis­sä tuot­teis­sa ja tuon­ti­li­haan so­vel­le­taan sa­mo­ja laa­tu­vaa­ti­muk­sia kuin kotimaiseenkin.

 • Pa­la­li­hat
 • Jau­he­li­ha
 • Kuu­tio / suikale
 • Ym.