H-Lihapalvelut

Palokankaantie 2, 40320 Jyväskylä
Myymälä: 010 440 4200

 

Lihatuotteita vuodesta 1973.

H‑Lihapalvelut on Jy­väs­ky­läs­sä toi­mi­va pal­ve­le­va liha‑, ka­la- ja oheis­tuot­tei­ta myy­vä yri­tys alan kuin ko­ti­keit­tiön ja gril­lien am­mat­ti­lai­sil­le. Asiak­kai­tam­me ovat myy­mä­lät, ra­vin­to­lat, ruo­ka­lat, suur­keit­tiöt ja yk­si­tyi­set henkilöt.

 

Yri­tyk­sen juu­ret juon­tu­vat vuo­teen 1973 jol­loin yrit­tä­jä Han­nu Läh­teen­mä­ki aloit­ti kaup­pia­su­ran­sa A&O H‑Valinta myy­mä­läl­lä Jy­väs­ky­läs­sä Ky­pä­rä­mäen kau­pun­gin­osas­sa. Ny­ky­het­keen men­nes­sä on pal­jon ta­pah­tu­nut yrit­tä­jä Han­nu Läh­teen­mäen kuin yri­tyk­sen yli kol­me­kym­men­tä­vii­si vuot­ta pit­käs­sä elin­kaa­res­sa. Yri­tyk­sen pit­kä elin­kaa­ri on kaut­ta ai­ko­jen pe­rus­tu­nut asia­kas­läh­töi­seen pal­ve­le­vaan ja am­mat­ti­tai­toi­seen alan tuntemukseen.

 

H-Lihapalveluiden vanha mainos vuodelta 1974.

 

1980 — 1990 par­haim­mil­laan Jy­väs­ky­läs­tä löy­tyi kol­me H‑Valinta lä­hi­kaup­paa Ky­pä­rä­mäes­tä, Köh­niöl­tä ja Kor­te­poh­jas­ta, jot­ka kaik­ki tun­net­tiin laa­duk­kais­ta li­ha­pal­ve­lu­tis­keis­tä. 1990 — lu­vun puo­les­sa vä­lis­sä han­kit­tiin EU-di­rek­tii­vien mu­kai­set lu­vat laa­jem­mal­le li­han kä­sit­te­lyl­le Köh­niöl­lä toi­mi­van lä­hi­kau­pan toi­mi­ti­loi­hin. Saa­tiin EU:n ter­veys­mer­kin­tä 179–1 ja H‑Lihapalvelut sai alkunsa.

 

1999 Lä­hi­kaup­pa­toi­min­ta lo­pe­tet­tiin ja kes­kit­ty­mi­nen li­ha­toi­min­taan al­koi H‑Lihapalvelut ni­mel­lä. Tuk­ku- ja vä­hit­täis­myyn­ti siir­tyi Köh­niöl­tä Jy­väs­ky­lään avat­ta­van EuroSparin/Etujätin toi­mi­ti­loi­hin. Myö­hem­min toi­mi­van yh­teis­työn tu­lok­se­na pal­ve­lu­tis­ki­toi­min­ta Etu­jä­tis­sä laa­je­ni myös ka­la­puo­lel­le, jol­loin ka­la­tuot­teet tu­li­vat mu­kaan tukkutoimintaan.

 

2003 Tuk­ku­toi­min­nan kas­vaes­sa toi­min­ta siir­tyi Etu­jä­tin toi­mi­ti­lois­ta uusiin ti­loi­hin Kel­jon­kan­kaal­le. Li­ha- ja ka­la­pal­ve­lu­tis­ki jäi edel­leen toi­mi­maan vä­hit­täis­myyn­ti haa­ra­na Jy­väs­ky­län Etu­jät­tiin, jos­sa toi­min­ta lo­pe­tet­tiin ke­vääl­lä 2005.

 

2005 Syk­syl­lä H — Li­ha­pal­ve­lun ja Mi­ni­ma­nin yh­teis­työ­so­pi­mus vei Han­nun yri­tyk­sen­sä kans­sa käyn­nis­tä­mään li­ha- ja ka­la­pal­ve­lu­tis­ki­toi­min­taa Es­poon Län­si-kes­kuk­ses­sa avat­ta­vaan Mi­ni­ma­niin. Vuot­ta myö­hem­min tu­li ku­vioi­hin myös Nur­mos­sa si­jait­se­va Mi­ni­ma­nin pal­ve­lu­tis­kin toi­min­nan aloittaminen.

 

2006 Lop­pu­vuo­des­ta li­ha- ja ka­la­pal­ve­lu­tis­kit luo­vu­tet­tiin ta­kai­sin Mi­ni­man­nil­le so­pi­muk­sen päät­tyes­sä ja vä­hit­täis­myyn­ti hii­pui. Al­koi Jy­väs­ky­län tuk­ku­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen ja kas­vat­ta­mi­nen ny­kyi­siin toi­min­ta mittoihin.