Kalat ja äyriäiset

Vä­li­täm­me Suo­men puh­tais­sa ve­sis­sä kas­va­nei­ta ja kas­va­tet­tu­ja se­kä par­hais­ta tuon­ti­raa­ka-ai­neis­ta val­mis­tet­tu­ja ka­la­tuot­tei­ta. Va­li­koi­mis­ta löy­tyy myös ka­la- ja äy­riäis­pa­kas­teet se­kä mo­net muut säi­ly­vät ka­la­tuot­teet. Tuot­teem­me tu­le­vat luo­tet­ta­vil­ta yh­teis­työ­kump­pa­neil­ta, joil­le olem­me aset­ta­neet tiu­kat vaa­ti­muk­set tuot­tei­den tuo­reu­den ja toi­mi­tus­ten osal­ta. Laa­ja ver­kos­to, suo­rat yh­tey­det ja toi­mi­van lo­gis­tiik­ka ta­kaa on­nis­tu­neet kul­je­tuk­set no­peas­ti ja var­mas­ti. Vä­li­tet­tä­vien tuot­tei­den oi­keaop­pi­nen tur­val­li­nen kä­sit­te­ly, hy­giee­ni­syys ja oi­keat läm­pö­ti­lat ovat asioi­ta, jois­ta em­me tin­gi omas­sa em­me­kä toi­mit­ta­jien toi­min­nas­sa. Va­kio­tuot­tei­dem­me ohel­la toi­mi­tam­me ti­lauk­ses­ta eri­koi­sim­mat­kin her­kut maa­il­man ve­sis­töis­tä. Ha­luam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me tuo­rei­ta ja laa­duk­kai­ta ka­la- ja äy­riäis­tuot­tei­ta ar­keen ja juh­laan luo­tet­ta­vas­ti ja jous­ta­vas­ti pe­ril­le toimitettuna.

Ka­las­sa saat mo­ni­puo­li­sen va­li­koi­man vi­ta­mii­ne­ja, ras­va­hap­po­ja. Tut­ki­tus­ti ka­lan sään­nöl­li­nen käyt­tö vä­hen­tää mm. sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­tau­tien ris­kiä se­kä pa­ran­taa dia­bee­ti­koi­den so­ke­rin­sie­to­ky­kyä. Suo­si­tus­ten mu­kaan ka­laa tu­li­si syö­dä vä­hin­tään kah­des­ti vii­kos­sa ka­la­la­je­ja vaihdellen.

  • Fi­leet
  • Sa­vu­ka­lat
  • Pa­kas­te­tut annoskalat
  • Kat­ka­ra­vut ja muut äyriäiset